Για τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες έλεγε ο Γέροντας…

Γιά τούς πειρασμούς καί τίς δοκιμασίες ἔλεγε ὁ Γέροντας:

             Χωρίς θλίψεις καί πειρασμούς δέν ἠμποροῦμε νά σωθοῦμε.

            Μή ξεχνᾶς ὅτι ὁ Θεός αὐτόν πού ἀγαπᾶ, τόν δοκιμάζει γιά νά Τόν πλησιάση περισσότερο.

            Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά ὑποδεχώμεθα μέ ἀγάπη τίς διάφορες δοκιμασίες μας καί νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλα.

            Οἱ πειρασμοί πού ἔρχονται, ἔρχονται μέ παραχώρησι τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, γιά δοκιμασία καί γιά νά μείνουμε παντοτεινά στήν ὁδό τῆς ταπεινώσεως. Μόνο ἔτσι γνωρίζουμε τήν ἀδυναμία μας καί ζητᾶμε βοήθεια: «Κύριε, μή μέ ἐγκαταλείπης στούς πειρασμούς μου». ῎Αλλοτε ἔρχονται καί χωρίς τήν θέλησί μας, εἴτε ἀπό τίς κακές ἐπιθυμίες τοῦ σώματός μας, εἴτε ἀπό τόν κόσμο, εἴτε κι ἀπό τόν διάβολο.

            Νά δοξάζουμε τόν Θεό, διότι μᾶς δοκιμάζει μέ διαφόρους πειρασμούς ἐδῶ σ’αὐτή τήν γῆ. Διότι, ἐάν ζοῦμε ἐδῶ ἀνενόχλητοι ἀπό πειρασμούς, δέν σωζόμεθα. ῞Ο,τι εἶναι ἡ φωτιά γιά τόν χρυσό, ἔτσι εἶναι οἱ πειρασμοί τῆς ζωῆς γιά ἐμᾶς. Μᾶς δυναμώνουν, μᾶς ἀναθερμαίνουν τόν ζῆλο, μᾶς ἐπαυξάνουν τήν πίστι, μᾶς ταπεινώνουν καί μᾶς διδάσκουν νά προσευχώμεθα καί νά ζητᾶμε συμβουλές.

            ῞Οταν ἔρχωνται καί σέ περικυκλώνουν οἱ πειρασμοί, νά καταφεύγης στήν προσευχή. Νά διαβάζης τήν Παράκλησι τῆς Παναγίας, νά προσκυνῆς τόν Τίμιο Σταυρό, νά διαβάζης ἕνα ἤ δύο Καθίσματα ἀπό τό Ψαλτήριο, κι ὅταν περάση ὁ πειρασμός καί ἡ ψυχή σου εἶναι εἰρηνική, πήγαινε πάλι στό διακόνημά σου καί εὐχαρίστησε τόν Θεό γιά νά σέ σκεπάζη στίς ὧρες τῆς δοκιμασίας σου.

            Μή ξεχνᾶμε ὅτι κάθε τόπος ἔχει  τούς πειρασμούς του καί ὅπουδήποτε εἴμεθα χρειάζεται ὑπομονή καί εὐχαριστία.

            ‘Ενίοτε ἀναρρωτιέμαι: ῎Αρα γε ὁ πόνος μου καί ὁ πόνος κάθε ἀνθρώπου δέν εἶναι ἕνας ἀρραβῶνας τῆς αἰωνίου ζωῆς; Διότι ἡ κάθε θλῖψις μᾶς ταπεινώνει καί μᾶς διδάσκει νά ἐπικαλούμεθα θερμά τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

            Εἶναι ἀκόμη ἕνας τρόπος νά μᾶς ἐξετάση ὁ Θεός κατά πόσο ἀντέχουμε γιά νά μᾶς δώση ἀργότερα καί κάποιο χάρισμα, πού ‘Εκεῖνος ἔχει στήν ἄπειρη θεϊκή βουλή Του.

πηγή: ixthis3

 https://simeiakairwn.wordpress.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια